Privacyverklaring Faery J  

Faery J respecteert jouw privacy en zal jouw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier verwerken, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze verklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens Faery J verwerkt, met welk doel, hoe Faery J vervolgens met deze gegevens omgaat en hoelang deze gegevens bewaard blijven. Je wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. De verwerking van persoonsgegevens valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens is Faery J gevestigd te (1046 BD) Amsterdam, aan de Poortland 66 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 63232464. De rechtsgeldig vertegenwoordiger betreft mevrouw J. Fortes.   

Heb je vragen over jouw privacy? Neem dan contact op met Faery J via info@faery-j.com. Voor alle aanvullende informatie over bescherming van persoonsgegevens kan je terecht op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Persoonsgegevens

Faery J verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4 AVG. Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen. Indien er persoonsgegevens worden verzameld van minderjarigen, dan is redelijkerwijze toestemming van de ouder(s) of voogd(en) vereist voor aanpassing, verwijdering of anderszins de verwerking van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens, grondslag en doelen 

In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als je met Faery J een overeenkomst sluit. De persoonsgegevens worden dan onder meer gebruikt om je gespecifieerde aanbiedingen te kunnen aanbieden van de diensten van Faery J. Daarnaast worden jouw persoonlijke gegevens verwerkt voor facturatie en boekhouding. De persoonsgegevens die Faery J verwerkt zijn: 

 • Voor- en achternaam; 

 • Adresgegevens;

 • Telefoonnummer;

 • E-mailadres;

 • Bankgegevens; 

 • Overige persoonsgegevens die je actief aan Faery J verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch; 

 • Gegevens over je activiteiten op de website.

Bovengenoemde gegevens worden verzameld via persoonlijke gesprekken, telefoongesprekken, e-mailcontact, via het inschrijfformulier van Faery J of via het contactformulier op de website. 

Faery J verwerkt deze gegevens voor de volgende doeleinden: 

 • Om jou correct te kunnen aanspreken of aanschrijven met de heer of mevrouw en jouw naam; 

 • Voor het toezenden van het aanbod van Faery J; 

 • Om jouw inschrijving van de diensten van Faery J te kunnen realiseren; 

 • Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nog is om de dienstverlening van Faery J uit te kunnen uitvoeren;

 • Om je te informeren over wijzigingen van diensten;

 • Indien Faery J hiertoe wettelijk verplicht is, zoals gegevens die Faery J nodig heeft voor haar administratie, facturatie, boekhouding en belastingaangifte;

 • Het analyseren van jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren. 

Faery J verwerkt jouw gegevens op basis van de toestemming die je hebt gegeven, op grond van een overeenkomst die je met Faery J hebt gesloten, als dit noodzakelijk is om gerechtvaardigde belangen van Faery J te behartigen of op grond van een wettelijke verplichting. Persoonsgegevens worden niet verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doelstellingen waarvoor ze zijn verkregen. 

Bewaartermijn persoonsgegevens
De persoonsgegevens die Faery J verwerkt, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de bovengenoemde doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld. Persoonsgegevens worden bewaard tot de wettelijke bewaartermijn, tenzij anders noodzakelijk (artikel 5 AVG). Voor facturen en financiële administratie geldt, ten behoeve van de wettelijke administratieplicht van de Belastingdienst, een bewaartermijn van 7 jaar. Na deze periode worden de gegevens verwijderd of geanonimiseerd. Overige persoonsgegevens, zoals e-mailberichten en berichten via Whatsapp worden 1 jaar bewaard. Cookies worden bewaard voor de duur van jouw browsersessie. Recensies worden verwijderd op het moment dat Faery J een verzoek tot verwijdering van jou heeft ontvangen.

Persoonsgegevens delen aan derden

Faery J deelt jouw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, om te voldoen aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen of op grond van dwingende wet- en regelgeving. Deze derden zijn tot geheimhouding verplicht op grond van een verwerkersovereenkomst en/of wettelijke verplichting. 

Faery J zal met bedrijven die jouw persoonsgegevens verwerken in opdracht van Faery J een verwerkersovereenkomst/geheimhoudingsverklaring afsluiten om te streven naar eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens. Faery J blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Faery J zal persoonsgegevens nooit doorverkopen aan derden. 

Met de volgende derden worden (mogelijk) jouw persoonsgegevens gedeeld: 

 • Samenwerkingen / leveranciers van Faery J;

 • ICT- en betaaldiensten;

 • Administratie (boekhoudsysteem/administratiesysteem);  

 • Telecommunicatie.

Geautomatiseerde besluitvorming 

De persoonsgegevens waar Faery J mee werkt, worden altijd door een persoon verwerkt. Faery J geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s en/of computersystemen. 

Jouw privacyrechten

Je hebt de volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens: 

 • Het recht om geïnformeerd te worden (artikel 15 AVG);

 • Het recht op toegang (artikel 15 AVG);

 • Het recht op rectificatie (artikel 16 AVG);

 • Het recht om te wissen (artikel 17 AVG);

 • Het recht om de verwerking te beperken (artikel 18 AVG);

 • Het recht op gegevensportabiliteit (artikel 20, eerste lid onder a AVG);

 • Het recht om bezwaar te maken (artikel 21 AVG);

 • Rechten met betrekking tot automatiseerde besluitvorming en profilering (artikel 18 AVG).

Om gebruik te maken van genoemde rechten kan je jouw verzoek sturen naar info@faery-j.com. Faery J zal zo snel mogelijk jouw verzoek beoordelen en uiterlijk binnen 30 dagen. Wanneer Faery J aan jouw verzoek kan voldoen, laat Faery J je altijd weten waarom jouw verzoek is afgewezen. Faery J is gerechtigd jouw identiteit te verifiëren, door middel van het verzoeken om het vertonen van een geldig legitimatiebewijs, rijbewijs of paspoort, wanneer je een dergelijk verzoek indient. 

Faery J wijst je tevens op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging 

Faery J neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding worden gestuurd. Alle systemen/programma’s waar Faery J mee werkt, zijn beveiligd met een wachtwoord en waar mogelijk met een tweestapsverificatie. Mobiele telefoons en computers zijn beveiligd met een wachtwoord. Heb je toch het idee dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik? Neem dan contact op met Faery J via info@faery-j.com

Aansprakelijkheid

Deze privacyverklaring heeft enkel betrekking op persoonsgegevens die Faery J verwerkt ten behoeve van de in deze verklaring besproken punten. Faery J aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de werking en/of inhoud van websites of diensten van derden. 

Wijziging in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 4 januari 2023. Faery J heeft te allen tijde het recht deze verklaring te wijzigen. Op de website van Faery J vind je de meest recente versie. Indien een gewijzigde verklaring gevolgen heeft voor de wijze waarop Faery J jouw persoonsgegevens verwerkt, dan word je hiervan per e-mail op te hoogte gebracht. 

NL